Munkaterv

 

Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája  Budapest,

VI. Munkácsy Mihály u. 10.

 

 

MUNKATERV

2017/2018.

 

 

 

  

 Intézmény OM- azonosítója:

034342


Intézményvezető:

 

………………………………………..

 


Legitimációs eljárás


Nevelőtestület nevében:

 

……………………………………

Határozat száma:

 

Alkalmazotti közösség nevében:

 

……………………………………

 


 

Szülői szervezet nevében:

…………………………………………….

 


A dokumentum jellege: Nyilvános


Érvényessége: 2017.09.01. – 2018.08.31.


 

Ph.

 §

 

A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE

 

 

·       2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

·       A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:

-        229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

-        A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet kiadásáról

 • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez

·       Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról hatályos paragrafusai

·       326/2013 Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

·       A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos Alapprogramjáról

·       229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról

·       A Terézvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei

·       249/2015. (IX. 8.) Kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról

·       20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

·       346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet a pedagógus –továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, a résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

·        Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

·        Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára.

·        Önértékelési kézikönyv óvodák számára

·       A Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája  működését szabályozó dokumentumai

 

§

 

 

 

 

 AZ INTÉZMÉNY KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI

 

Elsődleges cél : A gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése

 

További céljaink, és ezek elérését támogató kiemelt feladataink:

·       Sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált fejlesztése, közösségbe történő integrálása, esélyegyenlőség biztosítása.

·       Multikulturális nevelés, a nyelvi hiányokból adódó hátránykompenzálás.

·       Tehetséges gyermekek felkarolása, fejlesztése a mindennapos tevékenységek során, esetleges lemaradásaik kompenzálása.

·       A játékba integrált differenciált tevékenységszervezés még hatékonyabb megvalósítása.

·       A tevékenységek szervezésénél a differenciált feladatadás, értékelés még hatékonyabb megvalósítása.

·       A környezettudatos nevelés, környezettudatos magatartás alakítása kiemelt feladat, mely az alábbi területeken valósítjuk meg:

v óvodán kívüli helyszíneken történő tapasztalatszerzési lehetőségek bővítése, színesítése

v szelektív hulladékgyűjtés, egyéb hulladékgyűjtés beépítése a mindennapokba, családok bevonása ezen tevékenységekbe

v újrahasznosított anyagok előtérbe helyezése a tevékenységek során

v  csoportszobai, udvari növények gondozása

v felelős állattartás alkalmazása a mindennapokban, halak, kaméleon gondozásába való aktív részvétel

·       Egészséges életmódra nevelés a családok bevonásával.

·       Intézményi önértékelés, pedagógus értékelés folytatása.

·       Pedagógusok felkészítése a  minősítésekre.

·       ELTE Budapesti Tanító és Óvóképző Főiskolai hallgatók mentorálása.

 

 

CSOPORTBEOSZTÁSOKSsz.


Csoport neve


Létszám

2017/2018


Óvodapedagógusok


Dajka

Pedagógiai asszisztens


1


Maci csoport


27                                                                                                                                                            


Kiss Szilvia

Szűcs Szabina


Takácsné Máncs Zsuzsanna

 


2


Pillangó csoport


22


Ficsor Henriette

Fellner Henrietta


Borbély Ágnes

Turainé Serfőző Ágnes

 


3


Csiga csoport


23


Czimbalmos-Kozma Adél

Jobbágy Gáborné


Szakács Gyöngyi


4


Katica csoport


27


Lányné Vajda Ibolya

Dezse Patrícia


Bodnárné Burek Éva

 


5


Süni csoport


11


Molnár Attiláné

Oláh Csilla


Pálinkás Éva

Sztupjár Melinda


6.


Méhecske csoport


23


Pintér Szilvia

Török Zsófia


Kiss Nikolett

Tímár Attiláné


7.


Nyuszi csoport


21


Porkoláb Anita

Karnizs Viktória


Kissné Molnár Zsuzsanna

Mischinger Gábor

 


 


 


Jámbor Zsuzsanna


Vass Erika

Németh Julika


Összesen:


154


 

15


 

13

 

 

 

Vezetőség: Jámbor Zsuzsanna óvodavezető

                   Lányné Vajda Ibolya óvodavezető helyettes

Adminisztrátor: Kutiné Deme Brigitta

Konyhai dolgozó: Németh Andrásné

Gondnok: Fehérné Gerbovics Angyalka

Fűtő-karbantartó: 0.5 állásban Jóni István

 

 

SZAKMAI FELTÉTELEK FEJLESZTÉSE

 

Könyvtárállományunk további szakmai fejlesztését tervezzük. A csoportszobákban a szerepjáték fejlesztéséhez szeretnénk bútorokat beszerezni pl: fésülködő asztal. A mozgásfejlesztés még hatékonyabbá tételét mozgáskotta használatával szeretnénk megoldani, mely a csoportszobákban és a tornateremben is jól használható.

 

 

 

A NEVELÉSI ÉV RENDJE

 

Nevelési év időtartama

A nevelési év első napja 2017. szeptember 1, utolsó napja 2018. augusztus 31.

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk

 Ssz.


Felhasználás tárgya

 


Időpont


Felelős


1.      


Intézményi önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés.


2017.10.16


Óvodavezető, Óvodavezető helyettes, munkaközösség vezető


2.      


Környezeti nevelés lehetőségei, tapasztalatai


2017.12.22.


Munkaközösség vezető, óvodavezető


3.      


Kerületi óvodapedagógiai nap


2018.02.12


Óvodavezető, Óvodavezető helyettes


4.      


Év végi értékelés


2018.06.15.


Óvodavezető, Óvodavezető helyettes


5.      


A 2018/2019-es nevelési év tervezése


2018.08.31.


Óvodavezető, óvodavezető helyettes

 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről.

 

Szünetek időtartama:

 

 

A nyári zárva tartás tervezett időpontja:

2018. július 23-augusztus 21.

Ebben az időszakban  a Terézvárosi Önkormányzat Játékvár Óvodája látja el az ügyeletet. Változás esetén a szülőket időben értesítjük.

 

2017. december 27, 28, 29,  napokon az óvoda zárva tart. A Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája látja el az ügyeletet.

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igény felmérés alapján – az intézmény összevont csoportokban üzemel.

 

Iskolai szünetek időpontjai:

 

Őszi szünet: 2017. október 30-november 3

Téli szünet: 2017. december 22- 2017. január 2.

Tavaszi szünet: 2018. március 29– április 3

Nyári szünet: 2018. június 16 – augusztus 31.

 

 

AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ

SZAKMAI FÓRUMOK, ÉRTEKEZLETEK

 

Belső tudásmegosztás

 Ssz.


Téma

 


Helyszín és időpont


Felelős


1.      


Gyermekek képességének megfigyelését, felmérését segítő játékok összegyűjtése, megbeszélése.


Testületi szoba

2017. 11. 07.

 


Óvodavezető, vezetőhelyettes


2.      


Beiskolázás, iskolaérettség kritériumai


Testületi szoba

2018. 01. 09.


Óvodavezető, vezetőhelyettes


3.      


Érzékenyítő program: beszédsérült gyermekek óvodai nevelése.


Testületi szoba

2018. 04. 10.


Óvodavezető, vezetőhelyettes

 

 

 

Dajkák és pedagógiai asszisztensek szakmai fejlesztése, továbbképzése

 

Célja: a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő ellátásának támogatása.

 

 Ssz.


Téma

 


Helyszín és időpont


Felelős


1.      


Együttműködés a pedagógussal, nevelési tervekben megjelölt feladatok értelmezése, gyakorlati megvalósítása.


2017 október


Óvoda vezető, Vezető helyettes


2.      


Kommunikáció stílusa, kompetencia a szülőkkel történő kapcsolattartás során.


2018.

 január

 

 

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI

 

 

 

A Szülői Szervezet értekezletei – fórumai

Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint  kerül sor.

 

 Ssz.


Téma

 


Helyszín és időpont


Felelős


1.      


A nevelési év ünnepei, eseményei.

A munkaterv véleményezése.

Intézményi önértékelés


Óvoda

2017. 10.


 

óvodavezető

munkaközösségvezető


2.      


Vezető választás, vezetői pályázatok véleményezése


Óvoda

2018


Választmányi bizottság


3.      


A nevelési év értékelése


Óvoda

 2018. 05.


Jámbor Zsuzsanna

óvodavezető

 

 

 

Csoport szintű szülői értekezletek

Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente három, illetve rendkívüli vagy egyéb alkalommal. A csoportok szülői értekezletein mindkét óvónő és a csoportban feladatot ellátó dajka részt vesz. A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a résztvevő szülők aláírását is tartalmazó jelenléti íveket a nevelési év végén a csoportnaplókban helyezik el a pedagógusok.

A Szülői szervezet (SzK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén kerül sor.

 

 Ssz.


Csoport neve

 


Tervezett téma


Időpont


1.


Maci csoport


Új pedagógus bemutatkozása. Házirend, napirend, szokás-,szabályrendszer megbeszélése. Nyilatkozatok, programok


2017.09.12.

16.30


2.


Maci csoport


Félév értékelése. Tavaszi programok.


2018.01.10.

16.30


3.


Maci csoport


Év végi értékelés, programok, nyári zárás.


2018.04.10.

16.30


4.


Pillangó csoport


Bemutatkozás, befogadási időszak, házirend ismertetése. Óvodai programok.


2017.09.19.

16.30


5.


Pillangó csoport

 


Eltelt időszak értékelése, mérések. Tavaszi programok.


2018.01.16.

16.30


6.


Pillangó csoport

 


Óvodai programok. Nyári időszak megbeszélése.


2018.04.17.

16.30


7.


Csiga csoport

 


Új csoport összetétel- szokás,szabályrend megbeszélése. Nagycsoportosok lettünk.


2017.09.13.

16.30


8.


Csiga csoport

 


Beiskolázás, iskolaérettség.


2018.01. 17.

16.30


9.


Csiga csoport

 


Az eltelt négy év értékelése. Programok, ballagás megbeszélése.


2018.05. 14.

16.30


10.


Katica csoport

 


Új csoportszoba. Szokás-, szabályrendszer a csoportban.


2017.09.20.

16.30


11.


Katica csoport

 


Iskolaérettség, iskola választás.


2018.01.17.

16.30


12.


Katica csoport


Év értékelése, ballagás a csoportban


2018.04.11.

16.30.


13.


Süni csoport


Befogadás, vissza szoktatás. Programok, házirend ismertetése.


2017.09.25.

16.30


14.


Süni csoport


Iskola választás, fejlettségi mérések, szakértői bizottsági vizsgálatok.


2018.01.15.

16.30


15.


Süni csoport


Ballagás megbeszélése. Nyári élet megbeszélése.


2018.04.16.

16.30.


16.


Méhecske csoport


Befogadás, óvodai élet szabályzó dokumentumai.


2017.09.27.


17.


Méhecske csoport


Félév értékelése, óvodai ünnepek.


2018.01.


18.


Méhecske csoport


Nyári élet, év értékelése


2018.05.


19.


Nyuszi csoport


Vissza szokás az óvodába, programok, nyilatkozatok, szokás-szabály rend megbeszélése.


2017.07.14.

16.30.


20.


Nyuszi csoport


Iskolaérettség, iskola választás.


2018. 01.17.

16.30.


21.


Nyuszi csoport


Évzáró, ballagási ünnepségre való készülődés, Dunabogdányi tábor.


2018. 05.

 

 

 

 

 

 

 

Fogadó órák időpontjai

 Beosztás


Időpont


Helyszín

 


Óvodavezető

Jámbor Zsuzsanna


Minden kedden: bejelentkezés alapján.


Óvoda, vezetői iroda


Óvodavezető helyettes

 


Minden hónap első hétfőjén: előre egyeztetett időpontban.


Óvoda, vezetőhelyettesi iroda


Gyermekvédelmi megbízott

Molnár Attiláné

 


Minden hónap első szerdáján: 16-17 előre egyeztetett időpontban.


Nevelői szoba


Logopédus

 


A csoportok hirdetőtábláira kifüggesztett időpontokban.


Logopédiai szoba


Fejlesztő pedagógus

 


A csoportok hirdetőtábláira kifüggesztett időpontokban.


Nevelői szoba


Pszichológus


A csoportok hirdetőtábláira kifüggesztett időpontokban.


Nevelői szoba

 

 

 

Az óvodapedagógusok fogadó órái

 

Célja: az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja  a csoportok hirdetőtábláin jelennek meg.

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok

Intézményünk iránt érdeklődőknek minden év áprilisában játszó délutánt tartunk, ahol lehetőségük van a családoknak megismerni az épületet, a leendő kiscsoportos pedagógusokat. Kézműves, mesés, énekes tevékenységeket szervezünk a gyerekeknek, ezen idő alatt a szülők nyugodt körülmények között tudják feltenni kérdéseiket óvodánkkal kapcsolatban.

Felelős: Jámbor Zsuzsanna óvodavezető, leendő kiscsoportos óvodapedagógusok

 

 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai

A vizsgálat időpontját a szakorvosok határozzák meg, melyről az óvodapedagógusok 1 héttel előtte értesítik a gyermekek szüleit.

Szűrővizsgálatok:

-        Fizikai állapotvizsgálat

 

 

Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei

 Óvodaorvos


Dr. Zsigó Enikő


Védőnő


Faludy Rita

 

 

 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje:

 

Munka és tűzvédelmi oktatás: Minden tanév kezdetén megtörténik az oktatás, melyet a jelenlévők aláírásukkal igazolnak.

Az egészségügyi vizsgálat az év folyamán folyamatosan történik. A munkavédelmi felelős folyamatosan nyomon követi az egészségügyi kiskönyvek érvényességi idejét.

 

 

INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK

 

Az óvodában kettő munkaközösség működik munkaterv alapján. Munkaközösségi tervek a munkaterv részét képezik.

 

 1. sz. munkaközösség:  Intézményi önértékelés

 

 Munkaközösségi megbeszélések időpontja


Munkaközösségi tagok


Szeptember 26.


Vezető: Dezse Patrícia


Október 10.


Szűcs Szabina


November 7.


Jobbágy Gáborné


December 05


Pintér Szilvi


Január 16


Oláh Csilla


Február 13.


Ficsor Henriette


Március 13


Karnizs Viktória


Április10.


 


Május 8.


 

 

 1. sz. munkaközösség: Környezeti nevelés

 Munkaközösségi megbeszélések időpontja


Munkaközösségi tagok


Szeptember 19


Vezető: Czimbalmos-Kozma Adél


Október 17


Kiss Szilvia


November 14


Török Zsófia


December  12


Molnár Attiláné


Január23


Fellner Henrietta


Február 20


Porkoláb Anita


Március 20


 


Április 17


 


Május 15


 

     

 

 

 

 

 

 

 

HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE

 

 

Részvétel akkreditált képzésen

 Név


A továbbképzés tárgya


Óraszám


Molnár Attiláné


Nyelv és beszédfejlesztő szakvizsga


4 félév

 

 

 

INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁST  SEGÍTŐ MEGBESZÉLÉSEK

 

 Hónap


Nap


Szeptember


11


Szeptember


25


Október


9


Október


24


November


6


November


20


December


4


December


14


Január


8


Január


22


Február


5


Február


19


Március


5


Március


19


Április


9


Április


23


Május


7


Május


22


Június


4 

A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ

MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS

 Terület


Érintettek köre


Módszer/eszköz


Időpont


Felelős


Elvárt eredmény

 


A működés feltételei – eszköz, felszerelés

 


PP megvalósítását biztosító eszközök


teljes dolgozói kör


leltár, selejtezés


2017.10.15.


Óvodavezető helyettes


Leltár dokumentáció , készlet dokumentáció, selejtezési dokumentáció naprakész nyilvántartása.


Tárgyi környezet


teljes dolgozói kör


 leltár, selejtezés


2017.10.15.


Óvodavezető helyettes


Leltár dokumentáció , készlet dokumentáció, selejtezési dokumentáció naprakész nyilvántartása.


Gyermekek fejlettségi állapotmérése


Értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődés, kognitív képességek  eredménye


Valamennyi gyermek


Megfigyelés,

állapotfelmérés


2017.12.31

2018. 05.30.

 


Óvodapedagógusok,

Óvodavezető


Adatokkal feltöltött fejlődési napló, mely a szülői beszélgetések alapja. Összesítő táblák gyerekekről, csoportokról.


Pedagógusok értékelése


Intézményi önértékelési terv szerint.


Czimbalmos-Kozma Adél

Kiss Szilvia

Lányné Vajda Ibolya

Pintér Szilvia


Dokumentumelemzés, óralátogatás, interjúztatás, kérdőívezés.

 


2017. szeptember

 

2017. október

2018. január

2018. február


Intézményi önértékelési munkacsoport tagjai


Pontos adatszolgáltatás és vezetés, értékelésre alapozott nevelési tervek, elvárt színvonalú pedagógiai gyakorlat, munkaköri feladatok jó színvonalon történő ellátása.


Terület


Érintettek köre


Módszer/eszköz


Időpont


Felelős


Elvárt eredmény

 


Intézményértékelés


Csoport szint:

-        Nevelési ciklusok értékelése

-        Nevelési év értékelése

Intézményi szint:

-        Éves költségvetési beszámoló

-        Nevelési év értékelése

 


óvodapedagógusok

 

 

 

 

 

 

óvodatitkárok

óvodavezetés

 

óvodapedagógusok

óvodavezetés


Elemző értékelés

 

 


 

2018. 01

2018.06.

2018.08.

 

 

 

2018. 01.

 

 

 

2018.08.31.

 


óvodavezető

 


Intézményi, csoport, és egyéni szinteken történt tervezésnek való megfelelés

 

Pozitív fenntartói és szülői visszajelzések

 

 

 

 

  

AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI

Alapszolgáltatások

  


Fejlesztési terület

 


Maci csoport


Pillangó csoport


Csiga csoport


Katica csoport


Süni csoport


Méhecske

csoport


Nyuszi

csoport


Speciális szolgáltatást nyújtó pedagógus


 


 


1.      


Logopédiai ellátás


Faluvégi Judit Rita


Mőrcz Klára

Faluvégi Judit Rita


Faluvégi Judit Rita


Faluvégi Judit Rita


Mőrcz Klára

Czirják Anna


Faluvégi Judit Rita


Faluvégi Judit Rita


2.      


Fejlesztőpedagógiai ellátás


 


 


Nagy Lívia


Nagy Lívia


 


 


Nagy Lívia


3.     I


Iskola előkészítés, felzárkóztatás


 


 


Nagy Lívia


Nagy Lívia


 


 


Nagy Lívia


4.      


Gyógytestnevelés ellátás


 


 


Rabb Edit


Rabb Edit


Rabb Edit


 


Rabb Edit


5.      


Gyógypedagógiai ellátás


Czuczor Renáta


Czuczor Renáta

Czirják Anna

Halász Márta

Mörcz Klára


Czuczor Renáta


 


Mörcz Klára

Czirják Anna


Czuczor Renáta


Czirják Anna


6.      


Szenzomotoros fejlesztés


 


 


Czirják Anna


 


Czirják Anna


 


Czirják Anna


7.      


Pszichológus


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülői igényekre alapozott szolgáltatások

 Ssz.


Fejlesztési terület


Maci csoport


Pillangó csoport


Csiga csoport


Katica csoport


Süni csoport


Méhecske csoport


Nyuszi csoport


1.      


Vízhez szoktató úszás


 


 


x


x


 


 


x


2.      


Katolikus gyermek hittan


x


x


x


x


x


x


x


3.      


Református gyermekhittan


x


x


x


x


x


x


x


4.      


Görkorcsolya


x


x


x


x


x


x


x


5.      


Sakk tehetség műhely


 


 


x


x


x


 


x


6.      


Foci


x


 


x


x


x


 


x


7.      


Rock and roll


x


x


x


x


x


x


x


8.      


Néptánc


 


 


x


x


 


 


x

 

 

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai, felelősei:

 Ssz.


Ünnepek


időpont


Felelős

 1.  


Autómentes nap


2017.09.22.


Szűcs Szabina, Mischinger Gábor

 1.  


Magyar népmese napja


2017.09.29.


Csoportos óvodapedagógusok

 1.  


Állatok világnapja


2017.10.05.


Lányné Vajda Ibolya

 1.  


Teréznapi búcsú


2017.10.14.


Török Zsófia

 1.  


Mikulás


2017. 12.06.


MolnárAttiláné

 1.  


Karácsonyi mézeskalács napok


2017. 12. 11-15


Pintér Szilvia

 1.  


Karácsony


2017.12. 18.


Ficsor Henriette

 1.  


Farsang


2018.02.06.


Mischinger Gábor

 1.  


Nemzeti ünnep: Március 15.


2018.03.14.


csoportos óvodapedagógus

 1.  


Tojás napok


2018.03.21.- 03.27.


Pintér Szilvia

 1.  


Víz világnapja


2018.03.22.


Oláh Csilla

 1.  


A Föld napja


2018.04.17.


Kiss Szilvia

 1.  


Anyák napja


2018.05.2-9


csoportos óvodapedagógusok

 1.  


Madarak és fák napja


2018. 05.15.


Karnizs Viktória, Lányné Vajda Ibolya

 1.  


Gyerek hét


2018.05.22.-25.


Czimbalmos Kozma Adél, Jobbágy Gáborné

 1.  


Egészség napja


2018.05.23.


Czimbalmos Kozma Adél

 1.  


Óvodai ballagás, évzáró


2018.05.28-06.08.


nagy és kiscsoportos óvodapedagógusok 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

 

Gyermekvédelmi felelős: Molnár Attiláné

Fogadó óra: Minden hónap első szerdáján 16-17

 

Céljaink:

 • A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel.
 • A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében.
 • Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal.

 

Figyelembe vesszük:

 • A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi alapelveket
 • A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és a nehezebben kezelhető gyermekek számára

 

Feladatok:

 Feladat / tevékenység


Felelős


Határidő


·       Kedvezményes étkezési térítésre feljogosító dokumentumok begyűjtése az érintett szülőktől (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,nyilatkozatok)

·       Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, családsegítővel, fenntartóval.


óvodatitkár

 

 

 

 

 

 

gyermekvédelmi felelős

 


szeptember

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember


·       A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, helyzetükről feljegyzés készítése, folyamatos nyomon követésük

·       Tanulási nehézséggel, magatartás zavarral és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése a Pedagógiai Szakszolgálatnál

·       Kapcsolatfelvétel a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival

·       Konzultáció az óvodavezetővel: az egyes gyermekek helyzetéről, a segítségnyújtás lehetőségeiről, feladatairól.


óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős

 

 

 

 

 

óvodapedagógus

 

 

 

 

 

 

óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógus

 

 


szeptember

 

 

 

 

 

 

folyamatos

 

 

 

 

 

 

folyamatos

 

 

 

 

 


·       Igény szerint részvétel családlátogatásokon, hospitálás a csoportokban, konzultáció a szülőkkel és óvónőkkel

·       A karácsonykor segítségre szoruló gyermekek és családok feltérképezése, konzultáció a családsegítővel, források keresése


óvodapedagógusok

gyermekvédelmi felelős

 

 

óvodapedagógusok

gyermekvédelmi felelős

 


folyamatos

 

 

 

december 10-ig


·       Óvónői értekezleten beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről


gyermekvédelmi felelős

 


júniusMEGBÍZATÁSOK ÉS RESZORTFELADATOK

 

 Ssz.


Feladat / terület


Felelős

 1.  


Kapcsolattartás a kerület más köznevelési, közoktatási intézményeivel, szülőkkel, orvossal


Jámbor Zsuzsanna

 1.  


Kapcsolattartó, Polgármesteri Hivatal


Jámbor Zsuzsanna, Kutiné Deme Brigitta, Lányné Vajda Ibolya

 1.  


Munkacsoport vezető


Dezse Patrícia, Czimbalmos Kozma Adél

 1.  


Gyermekvédelmi felelős


Molnár Attiláné

 1.  


Főiskolás hallgatók mentorai


Pintér Szilvia

Lányné Vajda Ibolya

Ficsor Henriette

 1.  


Tűz-, és munkavédelem


Pintér Szilvia

 1.  


HACCP


Németh Andrásné

 1.  


Dekoráció felelős


Fellner Henrietta

 1.  


Leltárfelelős:

-        nagy értékű

-        bútor

-        játék

-        textil

-        edény, evőeszköz


Lányné Vajda Ibolya

 1.  


Főzőkonyha összekötő


Kutiné Deme Brigitta, Németh Andrásné

 1.  


Egészségügyi könyvek, foglalkozás-egészségügy


Pintér Szilvia

 1.  


Szertáros


Lányné Vajda Ibolya

 1.  


Fényképezés szervező


Kutiné Deme Brigitta

 1.  


Információáramlás


Sztupjár Melinda

 1.  


Tornaterem szertár felelős


Fehérné Gerbovics Angyal

 1.  


Tisztítószer felelős


Lányné Vajda Ibolya

 

 

AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG

 

  Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak:

-        Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét

-        Kiemelt hangsúlyt helyezünk a törvényi elvárások betartására

-        Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatait az intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülhetnek

-        A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi önértékelési programja, a köznevelési törvény szerinti elvárások , az intézményi dokumentumok, munkaköri leírások, pedagógus előmeneteli rendszer elvárásai.

 

 

 

 

 

 Ellenőrzés-értékelés

területei


Érintettek


Időpontok


Felelős


Megjegyzés


megfelelési ellenőrzés


értékelés


 


A működés törvényessége – Gazdálkodás

 


Étkezési befizetések dokumentumainak ellenőrzése


óvodatitkár


havonta


óvodatitkár (önellenőrzés)

óvodavezető


óvodavezető


 


Felvételi és mulasztási napló


óvodapedagógusok


havonta


óvodavezető


óvodavezető


 

 


Statisztikai adatok nyilvántartása


óvodatitkár


2017.10.01.

szükség szerint


óvodatitkár (önellenőrzés)


óvodavezető


 

 


KIR- adatbázis naprakészsége


óvodatitkár


szükség szerint


óvodatitkár

óvodavezető


óvodavezető


 

 


A működés törvényessége – Tanügyigazgatás

 


Törzskönyv


óvodatitkár


10.01.


óvodatitkár (önellenőrzés)


óvodavezető


 

 


Jegyző értesítése: nem kerületi tankötelesek


óvodapedagógusok


 


óvodatitkár

óvodavezető


óvodavezető


 

 


Felvételi, előjegyzési napló


óvodavezető


Lezárás 08.31.

Nyitás 09.01.


óvodavezető


óvodavezető


 

 


Óvodai szakvélemény


óvodapedagógusok


03.15.


óvodavezető


óvodavezető

 


 

  Ellenőrzés-értékelés

területei


Érintettek


Időpontok


Felelős


Megjegyzés

 


megfelelési ellenőrzés


értékelés


 


Intézmény működését szabályozó dokumentumok

 

 


Pedagógiai program


óvodapedagógusok

szakmai munkacsoportok


folyamatos


óvodavezető helyettes


óvodavezető


 


SZMSZ


óvodavezető helyettes


óvodavezető


 


Házirend


óvodavezető helyettes


óvodavezető


 


Adatszolgáltatási szabályzat


óvodavezető helyettes


óvodavezető


 


Munka és tűzvédelmi szabályzat


óvodavezető helyettes


óvodavezető


 


megbízott


 


HACCP


konyhai dolgozó


óvodavezető helyettes


óvodavezető


 


A működés feltételei – eszköz, felszerelés

 

 


PP eszköz és felszerelés jegyzék


óvodavezető helyettes


01.31.


óvodavezető helyettes

 


óvodavezető


 


A működés feltételei – fizikai környezet

 

 


Bejárás: munkavédelmi szemle


munkavédelmi megbízott

 


havonta


óvodavezető helyettes


óvodavezető


 


Tisztasági szemle  


dajka

konyhai dolgozó


Minden hó első hétfő


óvodavezető helyettes

1 fő dajka


óvodavezető


Szükség szerint azonnali visszacsatolás


Személyi

 

 


Személyi anyagok


óvodatitkár


09.01.


 


óvodavezető


 


Egészségügyi könyvek


óvoda dolgozói


09.01.


munkavédelmi felelős


óvodavezető


 


Munkaköri leírások


minden dolgozó


09.01.


óvodavezető h.


óvodavezető


 


 


 


 


 


 


 


Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája

 

 


Tervezési és értékelési dokumentumok


óvodapedagógusok


10.18., 01.19.

05.17.


Óvodavezető helyettes


óvodavezető

 


 


Ellenőrzés-értékelés

területei


Érintettek


Időpontok


Felelős


Megjegyzés


megfelelési ellenőrzés


értékelés


Az intézményi önértékelésben megjelölt pedagógusok értékelése 8 kompetencia terület szerint.

­*

 


óvodapedagógusok


Látogatási ütemterv szerint


Intézményi önértékelési munkacsoport


 


 


Nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkája:

minden hónapban 1 dajka, illetve pedagógiai asszisztens


nevelőmunkát segítő alkalmazottak


Látogatási ütemterv szerint


óvodavezető

óvodavezető h.

 


 


Munkacsoportok tevékenysége

 

 


munkacsoport vezető


Havonta feladatterv szerint


óvodavezető

 


 


Szolgáltatások

 

 


Gyermekétkeztetés

 


konyhai dolgozók

dajkák


havi program szerint


 

óvodavezető h.


óvodavezető

óvodavezető h.


 


Szülők igényeire alapozott szolgáltatások


óvodapedagógusok


11.15.

04.15.


óvodavezető

óvodavezető h.


óvodavezető

óvodavezető h.


 


A szervezet működése

 

 


Vezetés színvonala


Óvodavezetés: óvodavezetőhelyettes, óvodatitkár


Negyedévente szóbeli értékelés:

12.13.

03.05.

06.04.


óvodavezető


óvodavezető


 

 


Kapcsolatok:

-        fenntartóval

-        bölcsődével

-        iskolával


kapcsolattartók


01.31.

06.30.


óvodavezető


óvodavezető


 

 

               

 

 

 

*Pedagógus értékelésének 8 kompetencia területe:

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás.

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

3. Tanulás támogatása

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség.

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, probléma megoldás.

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

 

 

A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK NÉVSORA

 

 Maci csoport

 


 


Pillangó csoport


 


Csiga csoport

 


 


 

Katica csoport

 

 


 


Süni csoport


 


Méhecske csoport


 


Nyuszi csoport


 

 

 

 

Érvényességi rendelkezés:

 • A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvekkel együtt érvényes.
 • A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására a nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.

 

 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 1.

                  

 

 

 

…………..……………………

óvodavezető

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AttachmentMéret
eves_munkaterv_2017-18.docx111.4 KB